Investeringsstrategi

Sarsia Seed investerer i tidlig-fase teknologiselskaper som opererer innenfor områdene Energi/Cleantech og Bioteknologi/LifeScience. Sarsia Seed planlegger å investere i 20-25 selskaper som er i såkornfasen.  En typisk førsteinvestering fra Sarsia Seed er i størrelsesorden NOK 1-5 mill for 10 – 40 % av aksjene i selskapet.

For sikre en rask kommersialisering og verdiutvikling i porteføljeselskapene, legger Sarsia Seed stor vekt på så tidlig som mulig å finne kompetente finansielle eller industrielle co-investorer.

Investeringsområder

Nyetablerte teknologibaserte selskaper har oftest behov for investorer som kan tiføre selskapet noe mer enn bare kapital. Vi tilbyr derfor vår kompetanse, vår erfaring og vårt nettverk i arbeidet med å utvikle selskapets teknologiske og kommersielle potensiale. Sarsia Seed gjør investeringer i hele Norge innen disse områdene:

Energi/Cleantech

 • Bore- og brønnteknologi
 • Alternative energy technologies (Cleantech)
 • Klima- og renseteknologier (Cleantech)
 • Styring og kontroll med produksjon og forbruk av elektrisk energi
 • Måleteknologier, instrumentering og prosessteknologi innenfor energi/olje/gass –sektorene
 • Teknologi for olje- og gassleting, produksjon, transport og raffinering

 

Bioteknologi/Life Sciences

Sarsia Seed er det eneste norske såkornfondet som har bioteknologi/LifeScience som et eget investeringsområde.

Innenfor bioteknologi/LifeScience investerer fondet i:

 • Biomedisin og bioteknologi
 • Medisinsk instrumentering og teknologiplattfomer for medisinske anvendelser
 • Diagnostika og andre bioteknologiske produkter
 • Farmasøytiske produkter og kostilskuddsprodukter
 • Akvakulturteknologi

Investeringsprosessen

Sarsia Seeds investeringsprosess er som følger:

Initial kontakt
Normalt vil det i løpet av noen dager kunne avgjøres om et prospekt ligger innenfor fondets investeringsområder og om det har et potensiale som gjør det interessant å vurdere videre.

Første møte
Et første møte benyttes til å utveksle informasjon og avklare i hvilken grad selskapet tilfredsstiller fondets investeringskriterier.

Evalueringsfase (normalt 4-6 uker)
På grunnlag av forretningsplan, visjon, fremdriftsplan og kapitalbehov gjøres en dypere analyse av selskapet som investeringsmulighet. Denne analysen vil også omfatte en analyse av teamet bak selskapet, av selskapets immaterielle rettigheter samt selskapets forretningsmodell og markedspotensialet for selskapets produkter.

Forhandling om investeringsbetingelser
(normalt 3-6 uker)

Sarsia Seed og selskapet utarbeider sammen et ”term sheet” som definerer hovedbetingelsene ved en eventuell investering. Betingelsene som nedfelles vil senere danne grunnlag for utarbeidelse av investeringsavtale og aksjonæravtale. I denne fasen fremmes normalt sett en investeringssak for fondets styre.

Due diligence (normalt 4-6 uker)
“Due diligence” – prosessen innebærer en full gjennomgang av økonomiske, juridiske og tekniske sider (inklusive IPR) ved selskapet og dets teknologi.  Formålet med denne prosessen er å sikre at alle aktuelle forhold vedrørende selskapet er kommet frem før investeringen foretas. Ofte vil det komme opp forhold som må håndteres av selskapet før investeringen kan gjennomføres. På bakgrunn av ”due diligence” – prosessen, vil investerings- og aksjonæravtaler bli ferdigforhandlet og inngått før gjennomføring av investeringen.

Sarsia Seed som aksjonær
Sarsia Seed utøver aktivt eierskap og vil i tråd med dette delta i selskapets virksomhet gjennom styredeltagelse og som mulig fremtidig kapitalkilde for selskapet. Fondet vil samarbeide tett med selskapets ledelse og stille sin samlede kompetanse og erfaring til rådighet for selskapet. For å redusere den høye risikoen som er knyttet til investeringer i de tidlige faser, vil ytterligere investeringer i selskapet bli vurdert opp mot den evne selskapet har vist til å nå omforente milepæler.

Den tid det tar for en potensiell investeringssak å gå gjennom prosessen som er skissert ovenfor, varierer fra selskap til selskap. Den korteste behandlingstiden kan være ned mot en måned, mens mer omfattende investeringssaker kan ta fra fire til seks måneder.

Investeringskriterier

 • Unik og beskyttbar teknologi
 • Bærekraftig, skalerbar og veldefinert forretningsmodell
 • Rettet mot et attraktivt / voksende, internasjonalt marked
 • Kommersielt orientert gründer og/eller kompetent team
 • Klart definert utviklingsplan med tydelige tekniske og kommersielle milepæler
 • Norsk-registrert selskap
 • Mulighet for Sarsia Seed til å oppnå 10-40% eierskap
 • Mulig for Sarsia Seed til utøve aktivt eierskap gjennom posisjon i selskapets styre